patroon bivakmuts van stof als mama nee zegt zegt oma ja Inloggen
riders uber india katie price photography Winkelmandje

vreemd in het engels Algemene voorwaarden

werkt ontwerpen uit radio pc software free download trek the himalayas Van Lith Supplies
De Amert 132
5462 GH Veghel
KvK nr.: 60038098
BTW nr.: NL 85.374.1517B01

blad oorbellen anna nina nieuw account aanmaken Van Lith Supplies V.O.F. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60038098 houdt zich aan de Algemene Voorwaarden van ondernemers in de kantoorvakhandel, aangesloten bij de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid “Novaka Organisatie Kantoorvakhandel”, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 4053827.

verkeer gotthardtunnel vandaag roger rundqvist nederlandse boeken kurt russell en goldie hawn I. ALGEMEENzalm uit oven oestersaus

city tax kerkrade steffie graf andre agassi kinderen groene maandtabel 2017 phonepe blackberry downlodgouden tand nep

kind gaapt veel blinde jongen speelt orgel 1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle Overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van Producten door Leverancier.
1.2. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts Schriftelijk worden afgeweken.
1.3. Eventueel overeengekomen van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen geven de Klant geen recht op toepassing van die bepalingen bij andere Overeenkomsten.
1.4. Deze Algemene Voorwaarden zijn opgebouwd uit drie hoofdstukken. De bepalingen uit hoofdstuk I zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Leverancier en Klant. De bepalingen uit hoofdstuk II zijn aanvullend van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Leverancier en Consument. De bepalingen uit hoofdstuk III zijn aanvullend van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Leverancier en Onderneming.
1.5. Indien op grond van eventuele nietigheid, de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht en heeft in plaats van de ongeldige bepaling een bepaling te gelden die de bedoeling van partijen het meest benadert.

test skoda karoq winkelcentrum de meent hilversum zensar zimbra email login terugkomen op bindende eindbeslissingnatuurlijk progesteron crème

verhuizen om overspel pijn borst longontsteking 2.1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
2.2. Consument: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 
2.3. Intellectuele Eigendom: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten.
2.4. Klant: de Consument of Onderneming die met Leverancier een Overeenkomst sluit of wenst te sluiten. 
2.5. Leverancier: een bij Novaka aangesloten onderneming, alsmede ondernemingen die van Novaka toestemming hebben gekregen tot gebruik van deze Algemene Voorwaarden.
2.6. Novaka: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid “Novaka Organisatie Kantoorvakhandel”, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 4053827.
2.7. Onderneming: rechtspersoon of natuurlijk persoon, niet zijnde een Consument. 
2.8. Overeenkomst: overeenkomst strekkende tot de levering van de Producten door Leverancier aan de Klant.
2.9. Producten: de producten en diensten die door Leverancier worden aangeboden.
2.10. Persoonsgegevens: persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
2.11. Schriftelijk: op schrift, per e-mail of per fax.
2.12. Website: de door Leverancier geëxploiteerde website(s).

mond zwart lach spreuk over bedanken van vriendschap lighter hand carry india beer hall putschbeslag leggen bankrekening

schoot doetinchem faillissement stone island sweatvest 3.1. Elke aanbieding van de Leverancier is vrijblijvend en dient als één geheel te worden beschouwd, tenzij hiervan uitdrukkelijk Schriftelijk is afgeweken.
3.2. Indien de Klant een opdracht plaatst, komt de Overeenkomst eerst tot stand doordat de Leverancier deze Schriftelijk aanvaardt, dan wel een begin met de uitvoering daarvan maakt.
3.3. Al dan niet in catalogi of de Website getoonde of verstrekte monsters of modellen gelden slechts ter aanduiding, zonder dat de verschuldigde zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Indien bij een Overeenkomst met een Consument de verschuldigde zaak niet blijkt te beantwoorden aan de getoonde of verstrekte monsters, heeft de Consument het recht de Overeenkomst te ontbinden.
3.4. De Leverancier is niet gehouden tot nalevering van eenmaal geleverde Producten, indien deze Producten uit de productie of het verkoopprogramma van de Leverancier zijn genomen.
3.5. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn de administratieve gegevens van de Leverancier beslissend en bindend voor de inhoud van de overeenkomst en dienen deze gegevens als bewijs van de overeenkomst.
3.6. De Klant garandeert dat de door hem in de aanvraag of bestelling aan de Leverancier opgegeven informatie juist en volledig is. 3.7. De Leverancier heeft te allen tijde het recht om een bestelling vooraf te verifiëren of deze zonder opgave van redenen te weigeren, hetgeen de Klant door de Leverancier zo spoedig mogelijk zal worden meegedeeld.
3.8. Bij Overeenkomsten met Ondernemingen die via de Website worden gesloten, zijn de artikelen 6:227b lid 1 BW en 6:227c BW niet van toepassing.

redeem airmiles dubai plate washing machine price pill in the pocket second odi indiagoud tissue bloemetjes

stefanie verstappen en top lady uitslagen abc hotel angeles city 4.1. Alle prijzen voor Overeenkomsten met Ondernemingen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 
4.2. Alle prijzen voor Overeenkomsten met Consumenten zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 
4.3. Alle prijzen en tarieven van Leverancier zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten.
4.4. Bij overeenkomsten met Ondernemingen zijn montage- of installatiewerkzaamheden en voorzieningen, evenals eventuele bezorgkosten, voor rekening van de Klant en deze worden separaat doorberekend tegen de gebruikelijke tarieven. Bij Overeenkomsten met Consumenten zijn dergelijke kosten slechts voor rekening van de Klant indien deze vooraf uitdrukkelijk zijn overeengekomen en de prijzen vooraf uitdrukkelijk zijn gespecificeerd. 
stone simple statue minecraft Wijzigingen in inkoopprijzen, loon- en materiaalkosten, sociale- en overheidslasten, vrachtkosten, verzekeringspremies en andere kosten, die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie geven de Leverancier het recht de prijs te wijzigen. Wijzigt de Leverancier de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst dan heeft de Klant het recht de overeenkomst op die grond te ontbinden.

infectie heupprotese maartenskliniek simply orange boerenbond uitslag at overleg phil wickham stand in awe chordsmiss piggy hilvarenbeek

bee happy iphone hoesje het foute uurtje internet radio 5.1. Levering vindt plaats af magazijn/Leverancier, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen. 
5.2. Alle door de Leverancier genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan de Leverancier bekend waren. De overeengekomen levertijd geldt nimmer als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de Klant de Leverancier Schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te gunnen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.
5.3. Bij met Consumenten gesloten Overeenkomsten geldt, bij gebreke van een andersluidende afspraak, een levertermijn van 30 dagen. Overschrijding van deze levertermijn geeft de Klant (Consument) het recht de Overeenkomst te ontbinden. Leverancier is in dat geval niet schadeplichtig. 
5.4. De Leverancier is gerechtigd verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is de Leverancier gerechtigd aan Ondernemingen elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

parkeren gasthuisvelden breda prins floris en anita santa famia curacao 6. Gebreken, klachttermijnen en garantiecity tycoon games free download

gebouwen rechtzetten in lightroom broken wings song 6.1. De Klant dient de geleverde Producten bij aflevering te onderzoeken. Hierbij dient de Klant na te gaan of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt, te weten:
a. of de juiste zaken zijn geleverd;
b. of de geleverde zaken wat de hoeveelheid en aantal betreft overeenstemmen met het overeengekomene;
c. of de geleverde zaken voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
6.2. De Klant die Consument is dient gebreken binnen bekwame tijd na ontdekking of nadat het gebrek redelijkerwijze ontdekt had kunnen worden, doch uiterlijk binnen een jaar, Schriftelijk en gemotiveerd en onder vermelding van de factuurgegevens te melden aan de Leverancier. De vorige zin is van overeenkomstige toepassing op de Klant die Onderneming is, met dien verstande dat de betreffende termijn 30 dagen bedraagt. 
6.3. De Klant die Onderneming is dient klachten over facturen binnen 30 dagen na factuurdatum Schriftelijk te melden aan de Leverancier. 
6.4. Indien de Klant geen melding maakt van gebreken of klachten binnen de genoemde termijnen, wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn rechten
6.5. Bij Overeenkomsten met Ondernemingen vervallen alle vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, door verloop van één jaar na aflevering.
6.6. Bij Overeenkomsten met Consumenten vervallen alle vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, door verloop van twee jaren nadat het gebrek overeenkomstig de voorgaande leden aan Leverancier is gemeld. 
6.7. Elke aanspraak van de Klant ter zake van geleverde Producten vervalt bovendien, indien: 
a. de Producten niet (meer) te identificeren zijn als zijnde afkomstig van Leverancier; 
b. de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e) behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de Producten;
c. Leverancier niet terstond door de Klant in de gelegenheid is gesteld de reclames te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen;
d. de Klant niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan de nakoming van enige op hem rustende verplichting.
6.8. Indien is aangetoond dat de Producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, heeft Leverancier de keuze hetzij de desbetreffende Producten tegen retournering daarvan te herstellen, hetzij te vervangen door nieuwe Producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Op deze nieuwe levering zijn deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

scan fairy tail opening poiesz grootegast foto leiden gaat goed 7. Betaling en factureringkinderen zonder geslacht

politie ede 112 zelf frieten maken 7.1. Tenzij anders is overeengekomen, dienen facturen van de Leverancier binnen 30 dagen na leveringsdatum te worden voldaan. Deze betaling vindt bij bestelling via de Website, tenzij anders is overeengekomen, plaats door middel van een online betalingsopdracht op een wijze zoals deze op het moment van betalen op de Website wordt aangeboden. Deze betaling vindt bij bestelling anders dan via de Website, tenzij anders is overeengekomen, plaats door middel van een bankoverboeking. 
7.2. In het geval de Klant niet tijdig betaalt verkeert deze van rechtswege in verzuim. In dat geval kan de Leverancier overgaan tot het nemen van incassomaatregelen. De volledige gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen alsdan voor rekening van de Klant.

bovenste weg oosterhout starting a journal anonieme ov kaart verlopen 8. Aansprakelijkheidtoren c gemist

morgan star stable compressor koelkast tweedehands 8.1. Leverancier is, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan tengevolge van de door haar geleverde Producten en/of enige tekortkoming bij de uitvoering van de Overeenkomst of het schenden van enige andere verplichtingen jegens de Klant. Leverancier is voorts, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan tengevolge van de onjuistheid en/of onvolledigheid en/of onrechtmatigheid van de inhoud van de Website of enige andere (reclame)uiting van Leverancier, het (onjuiste) gebruik van de Website of andere uitingen van Leverancier (zoals bestelformulieren) door de Klant en het verstrekken van onjuiste gegevens door de Klant. 
8.2. Schade, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, die naar het oordeel van de Klant te wijten is aan de opzet of grove schuld van Leverancier, dient zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen dertig (30) dagen na het ontstaan daarvan Schriftelijk aan Leverancier te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis is gebracht van Leverancier, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Klant aannemelijk kan maken dat hij de schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.
8.3. Mocht er – ondanks het bepaalde in artikel 8.1 – op enig moment toch aansprakelijkheid van Leverancier ontstaan, dan is deze beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat Leverancier in rekening heeft gebracht.
8.4. Iedere aanspraak op betaling van een bedongen boete of op vergoeding van schade vervalt na verloop van een jaar na de gebeurtenis, waardoor de boete opeisbaar is geworden of de schade is veroorzaakt, tenzij met de invordering in rechte ervan binnen genoemde termijn een aanvang is gemaakt.
8.5. De Klant die Onderneming is vrijwaart de Leverancier voor alle schade die de Leverancier mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door de Leverancier geleverde zaken.

kist salon wit juridisch loket diagnose document zing zing tv guide 9. Overmachtachterdeur iveco daily

twaalf en een half theorie victor vroom 9.1. Onder overmacht worden verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan de Leverancier zijn toe te rekenen. Hieronder zullen, indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken, mede zijn begrepen: stakingen bij toeleveranciers van de Leverancier, stakingen in het bedrijf van de Leverancier, een algemeen gebrek aan voor het tot stand komen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan de Leverancier afhankelijk is, algemene vervoersproblemen, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden.
9.2. Indien de overmacht langer dan drie maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De Leverancier is in dat geval niet verplicht tot enige schadevergoeding.

broer sherlock holmes vertaling hebreeuws naar nederlands kelly uit harderwijk 10. Intellectuele eigendombalans score card

echt voor ridderkerk goeie urbex lokatie 10.1. Alle rechten van Intellectuele Eigendom met betrekking tot de (reclame)uitingen van de Leverancier, waaronder begrepen de Website, berusten bij de Leverancier. 
10.2. De Klant en (overige) gebruikers van de Website erkennen deze rechten en garanderen dat zij zich zullen onthouden van iedere inbreuk daarop, waaronder mede wordt verstaan het maken van kopieën van de Website anders dan technische kopieën benodigd voor het gebruik van de Website (laden en in beeld brengen). 
10.3. De Website bevat hyperlinks naar andere websites die door derden worden onderhouden. Leverancier heeft geen enkele invloed op de informatie, vermeld op deze websites en zij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze websites.
10.4. Leverancier draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, beschrijvingen en ander voorlichtingsmateriaal op de Website en in haar overige (reclame)uitingen, die door derden zijn uitgegeven.
10.5. Leverancier spant zich er maximaal voor in er voor zorg te dragen dat de door hem geleverde zaken geen inbreuk maken op enig recht van enig Intellectuele Eigendom van derden, maar kan dit niet garanderen. Mocht in rechte komen vast te staan dat enige door de Leverancier geleverde zaak inbreuk maakt op enig recht van Intellectuele Eigendom van een derde, zal de Leverancier naar zijn uitsluitende keuze de betrokken zaak vervangen door een zaak, die geen inbreuk maakt op vorenbedoelde rechten, of een gebruiksrecht hiervoor verwerven dan wel de betrokken zaak terugnemen tegen terugbetaling van de koopprijs en verminderd met de gebruikelijke afschrijvingen. Klant komt geen beroep toe op deze bepaling indien hij de Leverancier niet binnen bekwame tijd na bekendwording met dit feit Schriftelijk hierover heeft ingelicht.

doel subcutaan injecteren laptop trolley aanbieding opnieuw & co papendrecht 11. Privacy/verwerking van Persoonsgegevensheeft alaska dijken

spaanse jurk cartoon zender zoeker voor camping schotels 11.1. Leverancier verwerkt Persoonsgegevens van (natuurlijke personen werkzaam bij) de Klant in het kader van de volgende doeleinden:
a. de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst;
b. het in contact kunnen treden met de Klant;
c. het door de Leverancier verrichten van marktonderzoek, verkoopactiviteiten en direct marketing ten behoeve van de Producten van de Leverancier en aan haar gelieerde ondernemingen;
d. andere doeleinden die door Leverancier aan Klant kenbaar zijn gemaakt, bijvoorbeeld middels een privacystatement op de Website.
11.2. Leverancier zal passende technische- en organisatorische maatregelen nemen om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

aftocht britse leger 1940 gate fee structure schoonmaken printer hp 12. Toepasselijk recht/bevoegde rechterdier all inn vollenhove

derek jb dunnink motogp motoren specs 12.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen de Leverancier en de Klant is het Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is nadrukkelijk niet van toepassing.
12.2. Geschillen tussen de Leverancier en de Klant worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van de Leverancier, tenzij de Leverancier als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de Klant.

studie catalogus geneeskunde jj house wedding dress diep io all tanks II. OVEREENKOMSTEN MET CONSUMENTENvliegtuig brussel airlines belgische duivels

papa is de stoerste sterkste knapste praktijk aldlan leeuwarden anne ten bruin zaanstad 13. Transport / risicodisney verhalen peter pan

bran in telugu expert huizen nh 13.1. Indien de verkochte zaak door de Leverancier of een door deze aangewezen vervoerder bij de Consument wordt bezorgd, is de zaak pas voor risico van de Consument van de bezorging af.

jess glyne hold my hand banken te koop daisy by bonnie brown 14. Ontbinding via Website gesloten Overeenkomstenpierre cardin ondergoed

oude twente shirts vullen van een donderglas 14.1. Voor Overeenkomsten die via de Website zijn gesloten heeft de Klant de bevoegdheid om binnen veertien (14) kalenderdagen na de ontvangst van de Producten, de onderliggende Overeenkomst met Leverancier, zonder opgave van redenen, te ontbinden, tenzij voor de betreffende Producten het ontbindingsrecht niet van toepassing is (in welk geval dit zal worden vermeld). 
14.2. Indien de Klant de Overeenkomst ingevolge het vorige lid wenst te ontbinden, dient de Klant dit Schriftelijk aan Leverancier te melden. De Klant dient de Producten te retourneren naar een door Leverancier vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet althans zo min mogelijk beschadigde verpakking. Producten waarvan de verzegeling is verbroken worden niet teruggenomen. Het verbreken van de verzegeling betekent dat de Klant de Producten wenst te behouden. De Klant dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
14.3. Indien de Klant reeds betalingen heeft verricht op het moment dat de Klant de Overeenkomst met Leverancier ingevolge dit artikel heeft ontbonden, zal Leverancier deze betalingen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde ontbindingsverklaring aan de Klant terugbetalen. Leverancier behoudt het recht om geretourneerde Product(en) te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer (het vermoeden bestaat dat) de Producten reeds zijn gebruikt (anders dan ter oriëntatie) of door de schuld van de Klant zijn beschadigd.
14.4. Indien Producten worden geretourneerd die naar het oordeel van Leverancier schade hebben opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de Klant te wijten is of anderszins voor risico van de Klant komt, zal Leverancier de Klant hiervan Schriftelijk in kennis stellen. Leverancier heeft het recht om de waardevermindering van de Producten als gevolg van deze schade van het aan de Klant terug te betalen bedrag in te houden.

brief gst note mannen crisis mannelijkheid vision after the sermon III. Overeenkomsten met Ondernemingengarage tempel musselkanaal

ski bril gucci film the last beach verwarming blijft aanslaan 15. Levering, transport en risicoverlies bankpas rabobank

koekjes assortiment aldi hoofd suizen hoge bloeddruk 15.1. Het Product is voor risico van de Klant van aflevering af, ook indien de eigendom nog niet is overgegaan op de Klant.
15.2. De Klant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem ter beschikking worden gesteld dan wel op het moment dat deze hem worden bezorgd. Indien de Klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken maximaal 4 weken worden opgeslagen voor rekening en risico van de Klant. De Klant is in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd.
15.3. Voor zover verzending en transport van de Producten tussen Leverancier en Klant is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening en risico van de Klant, ook indien de eigendom nog niet is overgegaan op de Klant.

video franse brandweer simon howard rebecca egyptische goden horus 16. Eigendomsvoorbehoudvergeten nederlandse artiesten

verjaardag sjieke uitnodigingen stellen van baas 16.1. Alle door Leverancier geleverde Producten blijven eigendom van Leverancier of diens toeleveranciers tot het op grond van de Overeenkomst door de Klant verschuldigde bedrag aan Leverancier is voldaan, met inbegrip van eventueel verschuldigde renten en/of incassokosten.
16.2. De Klant zal de door Leverancier geleverde zaken niet verwerken of vervreemden anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf. Indien de Klant (mede) uit door Leverancier geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt Klant die zaak slechts voor Leverancier totdat de Klant alle uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan. Leverancier heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door de Klant alle rechten als eigenaar van de gevormde zaken. 
16.3. Indien de Klant in verzuim is met de betaling van hetgeen hij op grond van de Overeenkomst aan Leverancier is verschuldigd, is Leverancier gerechtigd alle zaken die reeds aan de Klant zijn geleverd, terug te nemen. De Klant machtigt Leverancier onherroepelijk al die zaken voor rekening van de Klant te doen retourneren en geeft Leverancier en de door haar aangewezen vertegenwoordigers toestemming zijn bedrijfsterrein, magazijnen, fabriekshallen, etc. met dat doel te betreden.
16.4. Het is de Klant niet toegestaan de zaken te verpanden of hierop enig ander recht te vestigen.

verb ending with e how rc d works leon dautzenberg duiven 17. Betaling en zekerheidparketvloer in olie zetten

amerikaanse top 40 eieren zinken broedse 17.1. Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta zonder verrekening, korting of opschorting uit welke hoofde dan ook.
17.2. Wanneer de Klant in verzuim verkeert is hij rente verschuldigd ten bedrage van 1,5% per (gedeelte van de) maand.
17.3. Ingeval van niet-tijdige betaling, liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Klant worden alle betalingsverplichtingen van de Klant onmiddellijk opeisbaar, ongeacht of de Leverancier hiervoor reeds heeft gefactureerd of voorfinanciering heeft plaatsgevonden en is de Leverancier bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van de Leverancier schadevergoeding te vorderen.
17.4. De Leverancier is steeds gerechtigd om hetgeen hij al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde van de Klant heeft te vorderen, te verrekenen met een al dan niet opeisbare tegenvordering van de Klant op de Leverancier. Ingeval de vordering van de Leverancier op de Klant nog niet opeisbaar is, maakt de Leverancier van zijn verrekeningsbevoegdheid geen gebruik, tenzij op de tegenvordering van de Klant beslag wordt gelegd of daarop anderszins verhaal wordt gezocht, daarop een beperkt zakelijk recht wordt gevestigd of de Klant zijn tegenvordering onder bijzondere titel overdraagt. De Leverancier zal de Klant indien mogelijk van tevoren in kennis stellen van het gebruik van zijn verrekeningsbevoegdheid.
17.5. De Klant is verplicht op eerste verzoek van de Leverancier terstond genoegzaam en in de door de Leverancier gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zonodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de Klant daaraan niet heeft voldaan, is de Leverancier gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten.
17.6. Indien de Klant aan een verzoek als bedoeld in het voorgaande lid niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn verplichtingen terstond opeisbaar.

terugbellen naar onbekend nummer kopu earnings for men yacht alpha nero owner 18. Ontbinding overeenkomstmeneer de makelaar

golf 4 1.6 sr afbeelding kachel lager zetten 18.1. Indien de Klant niet, niet tijdig, of niet behoorlijk aan enige verplichting uit een overeenkomst met de Leverancier voldoet en zij door de Leverancier Schriftelijk in gebreke is gesteld, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of ondercuratelestelling van de Klant of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is de Leverancier gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd zijn verder toekomende rechten de overeenkomst te ontbinden. In die gevallen zijn alle vorderingen die de Leverancier op de Klant mocht hebben terstond volledig opeisbaar Indien de behoorlijke nakoming door de Leverancier van zijn verplichtingen uit een overeenkomst met de Klant geheel of gedeeltelijk, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, onmogelijk is als gevolg van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening van de Leverancier komen, waaronder ook gerekend worden omstandigheden die in artikel 9 worden genoemd, is de Leverancier gerechtigd de overeenkomst te ontbinden

105
Next- Logo footer 0
Next- Logo footer 1
Next- Logo footer 2
Next- Logo footer 3
Next- Logo footer 4
Next- Logo footer 5
follow your hart that beats richt One-stop-office-shop.nl is onderdeel van:

Winkelmandje

vals gouden vijfje christine kroonenberg en jettie

Filter

restaurant first zeist mogen blikjes bij plastic afval
schoenen villa wit